WAŻNE DLA SESMSTRU VI

Słuchacze semestru VI – informujemy, że sprawdziany wiedzy , w wersji oryginalnej, należy oddać najpóźniej  do 9 kwietnia 2021r. Egzaminy odbywają się 10 kwietnia i należy je dostarczyć do szkoły również w wersji oryginalnej najpóźniej do 11 kwietnia 2021r. Nie przyjmujemy sprawdzianów ani egzaminów mailowo, trzeba je dostarczyć do sekretariatu w podanych wyżej terminach. Osoby, które nie dostarczą egzaminów i sprawdzianów wiedzy do 11 kwietnia nie zostaną sklasyfikowane w kwietniu i nie będą mogły przystąpić do matury w maju. Egzaminy i sprawdziany są już dostępne na stronie, w zakładce LO dla dorosłych.