Zapraszamy do klasy dwujęzycznej (z wykładowym językiem hiszpańskim) o specjalizacji iberyjskiej z iberoamerykańską.

Jeśli lubisz efektywnie wykorzystywać czas i zdobywać niebanalne wiadomości oraz umiejętności, to chcielibyśmy zaprezentować Ci nowość w naszej ofercie - klasę z wykładowym językiem hiszpańskim zorientowaną na kulturę krajów hiszpańskojęzycznych.

Nauka w klasie dwujęzycznej składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy to tzw. rok wstępny, w czasie którego kładziemy nacisk na skrupulatną naukę języka hiszpańskiego, tak by już w klasie pierwszej uczniowie byli w stanie bez problemów zrozumieć przedmioty wykładane w tym języku. Klasa wstępna to 20 (!) godzin tygodniowo nauki języka, a więc aż o dwie więcej w tygodniu niż przewiduje to MEN. Zajęcia prowadzą nie tylko wysoko wykwalifikowani filologowie, lecz również rodzimi użytkownicy języka hiszpańskiego.

W klasie wstępnej nauczanie języka hiszpańskiego rozpoczynamy od zera i kontynuujemy zgodnie z naszym autorskim programem, dlatego znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana przy rekrutacji, choć na pewno będzie pomocna.

Począwszy od klasy pierwszej, oprócz przedmiotów ogólnokształcących w języku polskim i kontynuacji praktycznej nauki języka hiszpańskiego (w wymiarze 6 godzin tygodniowo), dodatkowo przewidziana jest: współczesna historia świata oraz geografia z elementami kultury (ze szczególnym uwzględnieniem krajów hiszpańskojęzycznych oraz relacji pomiędzy Półwyspem Iberyjskim a Ameryką Łacińską). Przedmioty te prowadzone będą w języku hiszpańskim.

Kształcenie w klasie dwujęzycznej trwa pięć lat (łącznie z klasą wstępną), które wieńczy matura na poziomie dwujęzycznym. Stanowi ona potwierdzenie nabycia zaawansowanych kompetencji językowych. Matura dwujęzyczna otwiera drzwi do ubiegania się o bezpośrednie przyjęcie na uniwersytety w krajach hiszpańskojęzycznych, bez konieczność jakiegokolwiek dodatkowego potwierdzenia znajomości języka. Natomiast w przypadku polskich uniwersytetów taka matura umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na studia.

Czy kończąc liceum nie byłoby wspaniale płynnie porozumiewać się w języku, którym posługuje się ponad 650 milionów ludzi na świecie?

Czy chciał(a)byś zgłębić tajemnice wielkich cywilizacji i przekonać się, jak pasjonującym rejonem świata jest Hiszpania i Ameryka Łacińska?

Jeżeli na oba powyższe pytania Twoja odpowiedź brzmi tak, to klasa dwujęzyczna o specjalizacji Iberyjskiej z Iberoamerykańską jest bez wątpienia idealnym wyborem.

Co jeszcze gwarantujemy?

 • Konsultacje dla chętnych, które mają charakter indywidualny. W czasie konsultacji nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące przerabianego materiału.
 • Cyklicznie odbywające się konwersacje z native speakerami.
 • Drugi język obcy spośród: niemiecki, angielski, rosyjski, francuski.
 • Dla uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki z języka hiszpańskiego przygotowaliśmy stypendia LO-GKJ, tj. wyjazd na intensywny kurs języka hiszpańskiego do jednego z krajów hiszpańskojęzycznych. Pod uwagę brana będzie średnia ocen z języka hiszpańskiego z klasy wstępnej oraz klasy pierwszej.
 • Wyboru przedmiotów realizowanych w tzw. rozszerzeniu każdy z uczniów dokonuje w klasie pierwszej, zgodnie z własnymi preferencjami.
 • W naszej bibliotece posiadamy dział hiszpańskojęzyczny (podręczniki, słowniki, literatura po hiszpańsku odpowiadająca poszczególnym poziomom zaawansowania językowego). Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów na miejscu lub wypożyczyć konkretne woluminy do domu.

Rekrutacja do klasy wstępnej:

Rekrutacja trwa. Odbywa się na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej na początku czerwca. W celu umówienia konkretnego terminu, prosimy o kontakt z sekretariatem.

Uwaga: znajomość języka hiszpańskiego NIE jest wymagana.

Rekrutacja bezpośrednio do klasy pierwszej:

Wymagana wcześniejsza nauka języka hiszpańskiego przez okres minimum 4 lat w szkole podstawowej lub ukończenie oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim w SP. W czasie rekrutacji pod uwagę brana będzie ocena z języka hiszpańskiego uzyskana na półrocze klasy ósmej, jak również wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona na początku czerwca. W celu umówienia konkretnego terminu, prosimy o kontakt z sekretariatem.

Uwaga: Osoby, które otrzymały ocenę niższą niż dobry na półrocze klasy ósmej lub uczyły się języka hiszpańskiego krócej niż 4 lata bądź 2 lata w oddziale dwujęzycznym w SP, zostaną poproszone o przystąpienie do testu językowego. Termin ustalany jest indywidualnie.

Zagadnienia gramatyczne:

 1. Użycie i porównanie czasowników ser, estar i haber
 2. Zaimki: osobowe, wskazujące, dzierżawcze
 3. Strona bierna z czasownikiem ser
 4. Tryb rozkazujący
 5. Konstrukcja estar + gerundio
 6. Peryfrazy wyrażające konieczność, powinność: deber, tener que, hay que + bezokolicznik
 7. Czas teraźniejszy Presente de Indicativo (czasowniki regularne, nieregularne, oboczności)
 8. Czas przeszły dokonany Pretérito Perfecto de Indicativo + wyrażenia opisujące częstotliwość
 9. Czas przeszły prosty Pretérito Indefinido (w tym również czasowniki ze zmianami ortograficznymi oraz czasowniki nieregularne, np. hacer, tener, estar, ser, ir, ver, dar, querer, poner, poder, saber, haber, decir, traer, czasowniki zakończone na –ducir) + określiniki czasu.
 10. Czasowniki z przyimkami dopełnienia dalszego (me emociona, me sorprende, etc.)
 11. Czas przeszły Pretérito Imperfecto de Indicativo (czasowniki regularne i nieregularne) + określniki czasu (antes / ahora) oraz czasownik soler + infinitivo

Zagadnienia: leksykalne:

 1. wygląd zewnętrzny i charakter
 2. stan fizyczny lub emocjonalny
 3. moda i ubiór
 4. turystyka, podróże, wakacje
 5. edukacja i praca
 6. wynalazki i technologia
 7. życie codzienne i rozrywka
TOP